Katre-i Berceste

Lâl-i leblerindir serv-i kamette mısrâ-i berceste
Serây-ı sadrımda mekan-ı ihatan izahtan vareste
Numune-i imtisalin ezvâc-ı müstenir, mâder-i dilbeste
Müntazır her lâhza can ki sırr-ı kadere vâbeste


Mülk-i dilde kalbî halecanım her-dem nev-reste
Özrü söyle sâbâ-yı nesim ile çün ben pâ-beste
Refik-i rânâ ol müştak için saadet-i dareyne şâyeste
Takdir-i Hûdayâdır inkîyad, cân u cânân dest-beste…

Bir Yorum Yaz

Lütfen Yorumunuzu Giriniz
İsminizi lütfen buraya yazınız